Majątek przedszkola

Stan na 31.12.2012 roku

  • budynki, grunty, inżynieryjne - konto 011   956 959,23 zł
  • pozostałe                            - konto 013     83 887,64 zł
  • niematerialne i prawne          - konto 020       1 753,88 zł
 do góry