Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pp1.ozimek.pl

Data publikcji strony internetowej: 2012-02-01

Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 2022-01-03

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 2. Część z opublikowanych zdjęć może nie mieć opisu alternatywnego.
 3. Niektóre dokumenty opublikowane mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innych organizacjach;
 • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. podświetlane linki
 5. podkreślone linki
 6. mapa strony
 7. nawigacja klawiaturą
 8. skala szarości
 9. jasne tło
 10. wyłączenie animacji na stronie


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DEKLARACJA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracje  sporządzono dnia: 2021-03-24. Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-28

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  Magdalena Dudkiewicz

Adres poczty elektronicznej:info@pp1.ozimek.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 4651 959

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku
ul. księdza Kałuży 13
46-040Ozimek
tel.: 774651 959
e-mail: info@pp1.ozimek.pl
strona internetowa: https://pp1.ozimek.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku znajduje się przy ulicy księdza Kałuży 13

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy księdza Kałuży. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
Budynek przedszkola nie posiada podjazdów oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami.

 Przed budynkiem przedszkola znajdują się dwie zatoczki parkingowe oraz ogólnodostępny parking z jednym wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.

Załączniki:
 do góry