Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy intendent w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku,

z siedzibą przy ul. Ostapa Dłuskiego 13, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 na stanowisko starszego intendenta

PP1.1100.1.2014


Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:  1 etat – pełny wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia:                              04.08.2014 r.

Termin składania ofert do:                               18.08.2014 r.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1. planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czystości oraz sprzęt zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych

2. sporządzanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi

3. sporządzanie zestawienia faktur i rachunków oraz raportów żywieniowych

4. przestrzeganie zasad i prowadzenie dokumentacji HACCP w przedszkolu

5. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

6. dokonywanie inwentaryzacji żywności i środków czystości w przedszkolu

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie: średnie

2)       staż pracy /doświadczenie zawodowe:  2 lata  

3)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)       znajomość zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz dokumentacji związanej z HACCP przy produkcji posiłków przedszkolnych

5)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1. znajomość obsługi komputera

2. znajomość  przepisów dotyczących zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych

3. samodzielność podejmowania decyzji

4. sumienność, terminowość, komunikatywność, dokładność

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku starszego intendenta

Nazwa stanowiska

starszy intendent

Środowisko pracy

Godziny pracy stałe (6:30 – 14:30). Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, kuchnia, magazyny, pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia,  schody oraz w terenie - zaopatrzenie placówki w artykuły żywnościowe i środki czystości dokonywane w  różnych punktach handlowych na terenie miasta. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach.

Środki pracy

Artykuły żywnościowe wydawane z magazynu do kuchni, środki czystości, drobne narzędzi ręczne, wyposażenie magazynów, komputer, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich oraz badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 Oferta kandydata musi zawierać:

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego  www. pp1.ozimek.pl/BIP lub możliwego do pobrania w sekretariacie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku,

4)       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)       kserokopie dokumentów  ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) poświadczające znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

10)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)    kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

12)    spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późn. zm).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku – starszy intendent” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku

ul. Ostapa Dłuskiego 13, 46-040 OZIMEK

W terminie do dnia: 18.08.2014 r. do godz. 15.30

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Przedszkola  uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Przedszkole (datę wpływu do Przedszkola). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku  będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

                                                                                                                                          Jolanta Szyszka

Dyrektor

              Przedszkola Publicznego Nr 1

w Ozimku

           

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
 do góry