Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na remont pokrycia dachu Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR PP1.271.1.2013 

 na remont pokrycia dachu budynku

Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

przy ul. Ostapa Dłuskiego 13

(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych) 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku

Ul. Ostapa Dłuskiego 13

46-040 Ozimek

NIP 991-01-65-487

 tel. 77 4651 959

www.pp1.ozimek.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek 7.30-15:30

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku, ul. Ostapa Dłuskiego 13

 1. Zakres rzeczowy robót:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,  jednowarstwowo, na powierzchni 460m²

-obróbki dachowe kominów (opierzenie kominów) przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej –11szt.

- wymiana i opierzenie kominów wentylacyjnych plastikowych – 13 szt.

- opierzenie kominów wentylacyjnych żeliwnych oraz konserwacja – 10 szt.

- wymiana i montaż czap kominowych – 11 szt.

- wykonanie i montaż pasków wykończeniowych – ok.100 mb

Wykonania i montaż z blachy powlekanej

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu

- czyszczenie i konserwacja istniejących rynien

- konserwacja istniejących czap ogniomurów

 2. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.07.2013r do 31.07.2013r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółowy kosztorys ofertowy.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 3. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 4. Oferta winna być:

-         opatrzona pieczątką firmową,

-         posiadać datę sporządzenia,

-         zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON

-         podpisana czytelnie przez wykonawcę

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być dostarczona  (do wyboru): za pośrednictwem poczty/za pośrednictwem kuriera/ osobiście do sekretariatu przedszkola do dnia 21.06.2013r. do godz.15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty i oświadczeniem – zał. Nr 2.

 1. Ocena oferty zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może prze upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pp1.ozimek.pl w BIP Zamówienia publiczne.

VI. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena brutto – 100%
 1. Kryterium ceny będzie oceniane na podstawie ceny brutto, podanej w formularzu ofertowym i przeliczone według wzoru:

 C= najniższa Cena/Cena badanej oferty x 100

 Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium: CENA.

 VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej: www.pp1.ozimek.pl w BIP Zamówienia publiczne.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela dyrektor przedszkola Pani Jolanta Szyszka po numerem telefony

77 4651 959 oraz adresem email: info@pp1.ozimek.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 1

Wzór oświadczenia – załącznik Nr 2

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                        Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku

Załączniki:
 do góry