Oferta przedszkola

Projekty dla przedszkolaków oraz nauczycieli realizowane w roku szkolnym 2023/2024:

 • Projekt “Dzieci Uczą Rodziców” to inicjatywa, która łączy w sobie walory edukacyjne z kreatywnymi formami przekazywania wiedzy.  Zakres tematyczny proponowanych lekcji jest niezwykle szeroki: od bezpieczeństwa (w różnych wymiarach) i ekologii, przez historię i kulturę, aż po kosmos i naukę .
 • Program „Uważniaki” powstał, aby pomóc nauczycielom i rodzicom z narastającym  problemem przebodźcowania dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat), ich nadmiernego pobudzenia będącego skutkiem nadmiernej stymulacji ze strony otaczającego je coraz głośniejszego i coraz bardziej chaotycznego świata.
 • Projekt edukacyjny „Witaminki” wydawnictwa „Bliżej przedszkola” to promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa, stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków, oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi, wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienia prostych potraw według przepisów kulinarnych.
 • Projekt„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Głównym celem jes zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 • Projekt edukacyjny „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”. Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.
 • Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Klub Mleczaka” Celem programu bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów a także spożywanie odpowiednich pokarmów. 
 • Projekt,, Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy"z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu. Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia, wzbogacanie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u dzieci postawy prozdrowotnej, nabycie przez dzieci określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno - zdrowotnych. 

 Przedszkole organizuje szereg uroczystości, imprez okolicznościowych, spotkań dla lokalnego środowiska z udziałem rodziców, oraz zaproszonych gości:

 •          Sprzątanie świata - udział w ogólnopolskiej akcji,
 •          Bezpieczny przedszkolak- spotkania z przedstawicielami Policji, zajęcia praktyczne,
 •          Pierwsza pomoc - spotkania z ratownikiem medycznym, z lekarzem - działania praktyczne,
 •          Święto Pieczonego Ziemniaka-pożegnanie lata przywitanie jesieni,
 •          Przedszkolakiem fajnie być- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - zabawy, gry na terenie ogrodu przedszkolnego,
 •          Dzień Marchewki-promocja zdrowia,
 •          Dzień Edukacji Narodowej - uroczystość z udziałem całej społeczności przedszkolnej, 
 •          Udział w akcji „Śniadanie daje moc”
 •          Wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, Teatru Lalki i Aktora, użyteczności publicznej,
 •          Miś-mój mały przyjaciel-Światowy Dzień Misia,
 •          Dzień Tolerancji,
 •          Święto kukurydzy,
 •          Dzień Dobroci-spotkanie z Mikołajem,
 •          Świąteczne spotkania przy choince-przedszkolne świętowanie z udziałem zaproszonych gości,
 •          Kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci,
 •          Mój Dziadek i moja Babcia w przedszkolu,
 •          Dzień Rodzinny - biesiada z Babcią i Dziadkiem uroczystość w przedszkolu i dla przedstawicieli mniejszości narodowej i emerytów,
 •          Uroczystość dla Seniorów Domu Opieki w Ozimku,
 •          Dni sałatek owocowo-warzywnych, zdrowych posiłków
 •          Żegnaj zimo, witaj wiosno - udział w korowodach marzankowych,
 •          Dzień Ziemi - propagowanie działań ekologicznych,
 •          Dzień Strażaka - spotkania ze strażakiem, wozem strażackim,
 •          Światowy Dzień Książki,
 •          Wielkanoc - spotkania świąteczne,
 •          Spektakle teatralne, konkursy plastyczne, muzyczno - wokalne,
 •          Dzień Rodziców - spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca,
 •          Dzień Dziecka - Olimpiada Przedszkolaka - Święto Sportu,
 •          Dzień Rodziny  - festyn rodzinny z udziałem społeczności lokalnej,
 •          Żegnaj przedszkole, witaj szkoło

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno - oświatowe naszej gminy,województwa opolskiego oraz nasze przedszkole.

 Zajęcia realizowane w przedszkolu:

 •          angielski,
 •          język mniejszosci narodowej niemiecki
 •          religia,
 •          terapia logopedyczna,
 •          terapia pedagogiczna,
 •          indywidualizacja w nauczaniu-zajęcia z prowadzone przez nauczycieli podczas realizacji podstawy programowej.
 •          zajęcia z psychologiem
 •          zajęcia z pedagogiem specjalnym

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola uczestniczy w wielu szkoleniach. W swojej pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:

 •          metoda E Gruszczyk - Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 •          Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 •          Drama,
 •          Opowieść ruchowa,
 •          Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana,
 •          Metoda gimnastyki twórczej C. Orffa,
 •          Gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów,
 •          Pedagogika zabawy KLANZA,
 •          Gimnastyka mózgu Paula Dennisona,
 •          Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz:

o    alfabet Piotrek,

o    śpiewające literki,

o    relaksacja,

o    techniki parateatralne, bajkoterapia,

o    zabawy paluszkowe,

 •          Metoda wspomagająca postawy i myślenie twórcze Celestyna Freineta,
 •          Metoda wspomagająca naukę pisania Ireny Majchrzak,
 •          Elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss.

Praca wychowawczo -  dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024:

 •          program wychowania przedszkolnego ,,Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej, wspomagającej rozwój aktywności dzieci" M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,
 •          program adaptacyjny ,,Będę Przedszkolakiem"- program wspomagający adaptację dziecka 3-letniego do przedszkola -program własny,
 •          program nauczania języka angielskiego "English Play Box"program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do psługiwania się               językiem angielskim-wyd.Nowa Era
 •          program nauczania religii ,,Kochamy Dobrego Boga"

W ramach współpracy z rodzicami wychowawcy organizują zebrania informacyjne dla rodziców, spotkania warsztatowe i ze specjalistami,  konsultacje indywidualne oraz uroczystości. Na bieżąco informują o realizowanej tematyce i podejmowanych działaniach  w danym miesiącu.

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2023/2024:

 •       Zwiększanie dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów
 •       Kultura czytelnicza przedszkolaka.
 •      Zdrowa Ziemia = Zdrowy Przedszkolak” – wzbogacanie wiedzy o zdrowiu własnym i innych ,tworzenie warunków do promowania       zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw ekologicznych.
 •    Jak cię widzą, tak cię cenią, czyli dobre maniery przedszkolaka - poznaję, stosuję i daję dobry przykład.

Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa: 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków stałych sprawności
  w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci oraz realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz - i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin.
 4. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw w zakresie zachęcania i wspierania dzieci do rozwijania
  ich aktywności fizycznej.
 5. Poprawne wykorzystanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci.

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

 do góry