Przedszkole Publiczne nr1 w Ozimku

e-mail:
www: pp1.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-25 20:50:49

Oferta przedszkola

Oferta przedszkola

Przedszkole organizuje szereg uroczystości, imprez okolicznościowych, spotkań dla lokalnego środowiska z udziałem rodziców, oraz zaproszonych gości:

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych konkursach między przedszkolnych, organizowanych przez różne instytucje kulturalno - oświatowe naszej gminy,województwa opolskiego oraz nasze przedszkole.

 Zajęcia realizowane w przedszkolu:

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola uczestniczy w wielu szkoleniach. W swojej pracy z dziećmi wykorzystywane są różnorodne formy i metody dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci:

o    alfabet Piotrek,

o    śpiewające literki,

o    relaksacja,

o    techniki parateatralne, bajkoterapia,

o    zabawy paluszkowe,

Praca wychowawczo -  dydaktyczna w naszym przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego

Programy obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

W ramach współpracy z rodzicami wychowawcy organizują zebrania informacyjne dla rodziców, spotkania warsztatowe i ze specjalistami,  konsultacje indywidualne oraz uroczystości. Na bieżąco informują o realizowanej tematyce i podejmowanych działaniach  w danym miesiącu.

Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1.      Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2.      Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3.      Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4.      Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5.      Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.