Zgodnie z Uchwałą Nr X/55/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 czerwca 2019r. zmieniajacą Uchwałę Nr XLVIII/311/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Ozimek przedszkolach, opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego ,w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie  wynosi 1,00 zł. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku dla dzieci w wieku do lat 6 realizowane jest od 8.00 do 13.00. Miesięczną wysokość opłaty ustala się mnożąc stawkę godzinową przez miesięczną liczbę godzin korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin.

Za całodzienne wyżywienie dziecka w przedszkolu korzystającego z 4 posiłków:

  • śniadania,
  • drugiego śniadania
  • obiadu,
  • podwieczorku

pobiera się opłatę w wysokości 100% dziennej stawki żywnościowej w wysokości 6 zł za każdy dzień.

 do góry