RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1.       Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Publiczne nr 1  w Ozimku, 46-040 Ozimek,  ul. księdza Kałuży 13 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Ozimku zwany dalej  "Administratorem".
 2.       Z Administratorem - można kontaktować się pisemnie na adres siedziby
  w Ozimku przy ul. księdza Kałuży 13 lub poprzez adres email: info@pp1.ozimek.pl
 3.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD) w osobie Małgorzaty Kowalewskiej z którym można skontaktować się poprzez e-mail: m.kowalewska@gzo.ozimek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4.       Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5.       Dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 6.       Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1.       Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym w celu spełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej.
 2.       Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą swoje usługi na rzecz Przedszkola, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3.       W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  w przypadku, gdy:

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych .

Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1.       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego .
 2.       Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 3.   Dane osobowe uczniów i rodziców będą przechowywane przez okres nauki w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ozimku oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

                                                                                                                                                                                           /-/ Magdalena Dudkiewicz

                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

 

 

 

 

 do góry